Disclaimer

Welkom op onze website! Als u uw bezoek aan onze website verder zet dan verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord en verbindt u zich met onderstaande Disclaimer, met onze Privacy Policy, de algemeen geldende Internet Copyrights en onze Algemene voorwaarden die de relatie tussen u en deze website beschrijven. U wordt geacht deze informatie zorgvuldig te lezen. De termen ‘Bivakhuis’ en 'Kariboe' en ‘wij' en 'ons’ of ‘ik' en 'mij’ refereren naar de eigenaar van deze website. De term 'site' of 'website' refereert naar deze Bivakhuis De kariboe-website terwijl de woorden ‘u' of 'jij’ naar de bezoeker van de website verwijzen.

Disclaimer

De informatie op deze website is enkel bedoeld ter algemene informatie. De inhoud wordt aangebracht door Bivakhuis De kariboe vzw en niettegenstaande wij ons uiterste best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, kunnen wij niet garant staan op welke manier dan ook, direct of indirect, voor de volledigheid, de juistheid, de betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid in relatie tot de website of de informatie, producten, diensten, of gebruikte illustraties die op deze website op welke manier dan ook worden ter beschikking gesteld.
Elke vorm van afhankelijkheid en vertrouwen dat u toont jegens de getoonde informatie is daarom volledig en onverdeeld geheel uw verantwoordelijkheid. Op geen enkele manier kunnen wij verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor welk verlies of welke schade dan ook, direct of indirect, zoals, zonder daarbij limitatief te zijn, verlies of schade door foutieve of foutief geïnterpreteerde informatie en verlies of schade aan data of inkomsten die uit, of in relatie met het gebruik van deze website, eventueel zouden kunnen voortvloeien.
Via deze website kan u naar andere websites doorverwezen worden die niet onder onze verantwoordelijkheid en controle vallen. Wij hebben op geen enkele manier controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites. De inclusie van deze links impliceert niet automatisch een aanbeveling noch instemming met de visie en de waarden die op deze externe sites vermeld staan.
Wij stellen alles in het werk om onze website ten allen tijden beschikbaar en gemakkelijk bereikbaar te houden. Bivakhuis De kariboe vzw kan evenwel niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden wanneer de website tijdelijk onbeschikbaar zou zijn door toedoen van technische problemen die buiten onze mogelijkheden, verantwoordelijkheid en controle liggen.

Algemene voorwaarden

De inhoud op de pagina's van deze website bevat enkel algemene informatie, wat ook de bedoeling is. De inhoud kan gewijzigd worden zonder dat u daarvan zal verwittigd worden. Noch wijzelf, noch derden geven de garantie dat deze website accuraat, tijdloos, volledig en performant is wat betreft zowel de informatie als het getoonde materiaal die hier om welke reden ook te vinden zijn. U bent er zich van bewust dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden en fouten kan bevatten waarvoor wij expliciet verklaren niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden, zelfs niet in de meest brede zin, zoals in de wet gesteld.

Bij het eventueel (her)gebruik van informatie en materiaal van deze website, valt dit volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid en risico en kunnen wij hiervoor onder geen beding (mede)verantwoordelijk gesteld worden. De verantwoordelijkheid over het feit of de producten, diensten of informatie via deze website verkregen, al dan niet aan uw specifieke behoeften voldoen, ligt eveneens bij u als bezoeker en gebruiker van onze website.

Deze website bevat inhoud en materiaal waarvan het eigendom en de rechten aan Bivakhuis De kariboe vzw toebehoren. Het betreft, zonder limitatief te willen zijn: ideeën, oplossingen, lay-out, design, uitzicht, grafieken en illustraties. Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met de condities zoals bepaald in de Copyrights, die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.

Alle merknamen die vermeld worden op deze website, en die geen eigendom en niet onder licentie staan van Bivakhuis De kariboe vzw, worden als dusdanig erkend op de site.

Hier en daar bevat deze website ook verwijzingen naar andere websites. Deze links worden vermeld ter illustratie of ter vervollediging van de informatie die wij u aanbieden. Het verwijzen naar deze website(s) betekent echter niet dat wij deze websites ondersteunen of goedkeuren, en Bivakhuis De kariboe vzw is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de gelinkte website(s).

Het gebruik van deze website en elk dispuut dat eventueel zou kunnen ontstaan uit deze website valt volledig onder de Belgische wetgeving en de rechtbanken van het arrondissement Bree.

Alle gebruikers en bezoekers die toegang krijgen tot, en gebruik maken van de Bivakhuis De kariboe vzw communicatiekanalen en diensten, bevestigen kennis genomen te hebben van deze policy en verklaren zich er uitdrukkelijk mee akkoord.

Algemene Internet Copyright kennisgeving

  • De website en zijn inhoud zijn onderhevig aan copyrights en zijn auteursrechtelijk eigendom van Bivakhuis De kariboe vzw. Alle rechten voorbehouden.
  • Niets van deze website mag verspreid, gekopieerd of gereproduceerd worden onder welke vorm ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toelating
  • U mag enkel en alleen zaken afprinten of downloaden naar een lokale harde schijf indien dit kadert in persoonlijk en niet-commerciëel gebruik
  • Indien u informatie doorstuurt of verwerkt in uw eigen informatie- of communicatiekanalen, dan vragen wij u de bron te vermelden en naar onze website te verwijzen
  • U mag onder geen beding de inhoud en de informatie van deze website verder verspreiden voor commerciële doeleinden.
  • Alle product- en bedrijfsnamen waarvan mogelijk sommige onder bescherming van hun respectieve eigenaars, worden alleen gebruikt in het kader van verduidelijking en dienen enkel ter ondersteuning of ter illustratie van de beschikbaar gestelde informatie.

Privacy policy

Deze Privacy policy beschrijft hoe Bivakhuis De kariboe vzw omgaat met de informatie die u via deze website aan ons verstrekt en hoe deze wordt beschermd. Unabashed doet al het nodige en wettelijke om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Wanneer het geval zich voordoet dat wij u zouden vragen om ons bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, waarbij uw identiteit bekend gemaakt wordt tijdens het gebruik van deze website, dan mag u er zeker van zijn dat deze gegevens enkel zullen gebruikt worden in overeenstemming met dit privacy statement. Het is mogelijk dat Bivakhuis De kariboe vzw deze policy af en toe bijwerkt en deze pagina aanpast. Wij raden u daarom aan op geregelde tijdstippen deze pagina te herlezen.

Welke gegevens worden verzameld
Persoonlijke gegevens die wij mogelijkerwijs van u kunnen vragen, zonder limitatief te willen zijn: naam, beroep, titel of functie, sector waarin u werkt, contactgegevens zoals e-mail, telefoon, Skype-adres, demografische gegevens zoals postnummer, woonplaats en geboortejaar, hobby's, voorkeuren, interessegebieden en alle andere informatie die relevant kunnen zijn voor de leden van onze community of die van belang kunnen zijn in werkgroepen, fora en blogs.

Wat we doen met de informatie die we eventueel vergaren
Bij de registratie wordt u gevraagd om enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Iedereen is vrij om al dan niet lid te worden. Wanneer u zich lid maakt, bent u er zich van bewust dat deze gegevens worden gedeeld met andere leden. De reden waarom wij u naar deze gegevens vragen, ligt in het feit dat we in het kader van de doelstellingen van deze website u beter willen kennen en begrijpen, temeer daar wij u een optimale service willen verlenen. Andere redenen om u te vragen uw gegevens in te vullen, zijn o.a.:

  • intern en administratief gegevensbeheer i.v.m. uw lidmaatschap
  • om de dienstverlening te optimaliseren en de informatie op de website aan te passen
  • om op regelmatige tijdstippen e-mails i.v.m. nieuws, recente postings, en soortgelijke informatie te verzenden waarvan wij denken dat deze nuttig voor u kan zijn
  • om u uit te nodigen deel te nemen aan manifestaties, debatten, fora en enquêtes

Beveiliging
We verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens bij Bivakhuis De kariboe vzw veilig zijn. Om te voorkomen dat iemand de gegevens die we online van u krijgen, zou kunnen inkijken en desgevallend publiek maken, hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen op fysiek, elektronisch en beleidsniveau.